มทร.ล้านนา ส่งมอบกัญชาคุณภาพสูงชุดแรกให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ

Last updated: Jun 19, 2020  |  แพทย์

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 - 10:28 น.


ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ส่งมอบผลผลิตกัญชาภายใต้โครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์ ประกอบด้วยดอกกัญชาสด จำนวน 14.45 กิโลกรัม กัญชาแห่ง จำนวน 94.32 กิโลกรัม ให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นำเข้าสู่กระบวนการปรุงยาตำรับไทยและงานวิจัยทางการแพทย์ 

กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ร่วมกันวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงทางการแพทย์ เพื่อจัดส่งผลผลิตให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในการปรุงเป็นยาไทย 16 ตำรับ แจกจ่ายให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลในเครือข่ายทั่วประเทศ และเป็นแห่งแรกของไทยที่มีการดำเนินการและบริหารจัดการร่วมกับวิสาหกิจชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา ให้สามารถปลูกกัญชาในพื้นที่จำเพาะในโรงเรือนเนื้อที่ 1,000 ตารางเมตร มีการบริหารจัดการแบบเกษตรอินทรีย์ Smart Organic Farming ดำเนินการปลูกกัญชารุ่นแรกจำนวน 320 ต้น ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากัญชาทางการแพทย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกบุกและแปรรูปบุก เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 และจะดำเนินการปลูกให้เต็มพื้นที่จำนวน 20,000 ต้นในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้ด้านกัญชา ที่ได้จากโครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์ครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและปลูกพืชสมัยใหม่ของนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ นอกจากนั้นยังสามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นสถานที่ฝึกงานพร้อมกับสร้างงานให้กับนักศึกษาและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ในอนาคต 
อ้างอิง:

http://nwnt.prd.go.th/CenterWeb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TCATG200618155029860