สธ.เพิ่มข้อกำหนดมาตรฐาน “ผลิตภัณฑ์กัญชา” ในตำรายาไทย

Last updated: Jun 26, 2020  |  แพทย์

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 - 11:10 น.


สธ.เพิ่มข้อกำหนดมาตรฐาน “ผลิตภัณฑ์กัญชา” ในตำรายาไทย
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า การพัฒนายาจากกัญชาเป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีความมั่นคงทางด้านยา การนำผลิตภัณฑ์กัญชามาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ทั้งในแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยนั้น วัตถุดิบกัญชา และผลิตภัณฑ์ยากัญชาทุกชนิดจำเป็นต้องมีคุณภาพดี และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล

“โดยข้อกำหนดมาตรฐานดังกล่าว ได้จากการวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ์และวิธีวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญ ทั้งสารทีเอชซี tetrahydrocannabinol (THC) และสารซีบีดี cannabidiol (CBD) รวมทั้งการปนเปื้อนจากสารกำจัดศัตรูพืช โลหะหนัก หรือเชื้อรา และปริมาณการตกค้างของตัวทำละลายที่ใช้สกัด (residual solvent) อีกทั้งยังมีข้อมูลด้านความปลอดภัย เช่น ข้อห้ามใช้ อาการข้างเคียงของยา รวมทั้งภาคผนวกที่เกี่ยวข้องจำนวน 42 เรื่อง” นพ.โอภาส กล่าว
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวอีกว่า มอโนกราฟสารสกัดกัญชา และน้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้น เป็นมอโนกราฟใหม่ที่ยังไม่มีบรรจุอยู่ในตำรายาเล่มใดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชา โดยการตรวจเอกลักษณ์และการหาปริมาณสารสำคัญ รวมถึงสารปนเปื้อนต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนั้น มีความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นต่อบุคลากรทางการแพทย์ และผู้บริโภคในการใช้ยาดังกล่าวว่า ยานั้นได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังช่วยยกระดับอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศให้มีมาตรฐานสากล อีกทั้งเป็นตำราอ้างอิงด้านการควบคุมคุณภาพยา สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ

“ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดตำรายาผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น “Thai Pharmacopoeia” และได้เปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานฟรีได้ในระบบ Android ส่วนระบบ ios อยู่ระหว่างการดำเนินการ หรือทางเว็บไซต์สำนักยาและวัตถุเสพติด https://bdn.go.th/tp/#home” นพ.โอภาส กล่าว
อ้างอิง:

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2243199