ป.ป.ส.ย้ำยังอยู่ในขั้นตอนแก้ กม. มีพืชกระท่อมตอนนี้ผิด แต่เตรียมนำร่อง 135 หมู่บ้าน มี-เสพ ได้

Last updated: Jul 8, 2020  |  แพทย์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 - 11:06 น.


วันที่ 7 ก.ค. 2563 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ … ) พ.ศ. … หรือ ร่างกฎหมายปรับสถานะพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563 และอยู่ระหว่างการส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่มีการแก้ไข ก่อนส่งให้รัฐสภาพิจารณาต่อไป แต่ขอเรียนย้ำให้พี่น้องประชาชนทราบว่าพืชกระท่อมยังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 การเสพ ครอบครอง จำหน่าย หรือผลิต โดยการนำไปต้มในรูปแบบน้ำ หรือแปรรูปในรูปแบบอื่น ๆ ยังเป็นการกระทำความผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวต่อว่า ขณะนี้เกรงว่าจะเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าสามารถเสพและปลูกพืชกระท่อมได้โดยไม่ผิดกฎหมายแล้ว เนื่องจากตั้งแต่ ต.ค. 2562ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส. (ศปก.ปปส.) พบว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการมั่วสุมเสพยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386 รวม 655 เรื่อง ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการมั่วสุมเสพพืชกระท่อม น้ำกระท่อม และ 4×100 หรือ น้ำกระท่อมผสมกับยาหรือยาเสพติดอื่น ถึง 156 เรื่อง และเป็นข้อร้องเรียนที่เข้ามาในช่วงเดือนเม.ย.-มิ.ย. 2563 ถึง 72 เรื่อง หรือร้อยละ 46 ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

นายนิยม กล่าวด้วยว่า ระหว่างที่ร่างกฎหมายปรับสถานะพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด ยังไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข หมู่บ้านและชุมชน ได้สำรวจพื้นที่ที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการพืชกระท่อมที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ให้สามารถครอบครองและเสพได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ขณะนี้เตรียมประกาศและกำหนดแล้วจำนวน 135 หมู่บ้านและชุมชน ใน 10 อำเภอ 10 จังหวัด เป็นพื้นที่นำร่องในการศึกษารูปแบบการควบคุมพืชกระท่อมผ่านกลไกการควบคุมในชุมชน เพื่อป้องกันการใช้ผิดวัตถุประสงค์ และเป็นการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ รวมถึงแนวทางการควบคุมที่จะสามารถนำมาใช้ภายหลังการปรับสถานะพืชกระท่อมในอนาคตอีกด้วย

ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการเสพและการครอบครองพืชกระท่อมในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่เป็นความผิด คาดว่าในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามและประกาศใช้ต่อไป โดยคาดว่าทุกขั้นตอนจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ส.ค. 2563 นี้

“พืชกระท่อมยังเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย นโยบายการปรับสถานะพืชกระท่อมนั้นอยู่ในระหว่างดำเนินการ ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน 1386 และข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้สำนักงาน ป.ป.ส. เห็นถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงขอความร่วมมือร่วมเป็นหูเป็นตากับทางราชการ หากพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง”อ้างอิง:

https://workpointtoday.com/1kratom/