สธ เตรียมเสนอร่าง พรบ.ยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่ ปลูกกัญชา 3 รูปแบบ

Last updated: Jul 29, 2020  |  แพทย์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 - 10:00 น.


ปลูกกัญชา กระทรวงสาธารณสุข (สธ) เตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับใหม่) เพื่อให้ประชาชนที่ป่วย , แพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้าน สามารถขออนุญาต ปลูกกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ 3 รูปแบบ ดังนี้

  1. รูปแบบพืชเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าทางศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการไทย เพื่อนำผลผลิตที่มีคุณภาพไปผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาแผนไทย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสารสกัดใส่ในอาหาร ตลอดจนเครื่องสำอาง
  2. รูปแบบพึ่งพาตนเองระดับชุมชน นำผลผลิตไปผลิตเป็นยาในระดับชุมชน ตามตำรับยาไทย แพทย์แผนไทย และ หมอพื้นบ้าน เพื่อรักษาภูมิปัญญาไทย ไว้ให้คงอยู่กับท้องถิ่น
  3. รูปแบบพึ่งพาตนเองระดับครัวเรือน นำผลผลิตไปใช้เป็นสมุนไพรในครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสมุนไพร เช่นเดียวกับพืชสมุนไพรในครัวเรือน

ทั้งนี้ การปลูกกัญชาทั้ง 3 รูปแบบ จะต้องมีข้อกำหนด เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน เนื่องจากวัตถุประสงค์ วิธีการปลูก และการนำไปใช้มีความแตกต่างกัน ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติด เช่น เกษตรกรจะปลูกกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ สามารถขออนุญาตปลูกกัญชาได้ในรูปแบบ คอนแท็กฟาร์มมิ่ง และผู้ป่วยขออนุญาตปลูกกัญชาได้คนละ ไม่น้อยกว่า 6 ต้น เป็นต้น

กรมวิทย์ฯ เพิ่มข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กัญชา ในตำรายาของประเทศไทย “ภูมิใจไทย” จัดอบรมการ ปลูกกัญชา ทางการแพทย์แบบครบวงจรอ้างอิง:

https://www.brighttv.co.th/news/social/3-type-marijuana