ม.บ้านสมเด็จ-ชุมชนบุปผาราชันย์ ร่วมเซ็น MOU วิจัยกัญชา-กัญชงเพื่อการแพทย์

Last updated: Jul 31, 2020  |  แพทย์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 - 10:13 น.


เมื่อวันที่ 30 ก.ค.63 ณ ห้องประชุมศรีสุริยะ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ พร้อมด้วย ดร.สุเทพ สุวรรณเกต ประธานวิสาหกิจชุมชนบุปผาราชันย์ และ ดร.สุรวดี สุวรรณเกต เลขานุการฯ วิสาหกิจชุมชนบุปผาราชันย์

ร่วมจัดแถลงข่าวและเซ็น MOU ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ และวิสาหกิจชุมชนบุปผาราชันย์ ในความร่วมมือการ เพาะปลูก วิจัย และการใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชง เพื่อการแพทย์

โดยมีหลักการ 1.ประสานผลประโยชน์ในการปลูกกัญชาและกัญชงสำหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ,2.เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายใดๆแก่ทั้งสองฝ่าย ,3.เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา สังคม ประชาชนทั่วไปและประเทศชาติ ,4.ปราศจากนัยยะแอบแฝงที่จะทำให้เกิดผลเสียไปจากวัตถุประสงค์ในการร่วมมือและ 5.ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ฯลฯ
อ้างอิง:

https://siamrath.co.th/n/173344