สงขลานครินทร์ รวมพลังนักวิจัย ต่อยอดงานวิจัย กระท่อม กัญชา

Last updated: Jul 31, 2020  |  แพทย์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 - 10:35 น.


สงขลานครินทร์ ระดมสมองนักวิจัย ต่อยอดงานวิจัย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ คือการปลูก สกัด และนำไปใช้กับผู้ป่วย โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลการปลูก สกัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการซึ่งเกี่ยวข้องกับสมุนไพรออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและการใช้ในทางการแพทย์ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการระดมสมองโดยประชาคมวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมพลังนักวิจัยร่วมระดมสมอง ติดตามต่อยอด งานวิจัยพืชกระท่อม กัญชา จัดเสวนาหัวข้อ "เหลียวหน้า แลหลัง งานวิจัยพืชกระท่อม กัญชา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นนักวิจัยที่ทำการศึกษาวิจัยแบบครบวงจร ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ประกอบด้วย รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ รศ.ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล คณะเภสัชศาสตร์ รศ.สมสมร ชิตตระการ คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.โขมพักตร์ มณีวัต คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และรศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า เมื่อกฎหมายเปิดโอกาสให้สามารถนำกัญชาเพื่อวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์ได้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และทีมงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านพืช ได้นำความรู้มาดูแลการปลูกต้นพันธุ์กัญชาคุณภาพ เพื่อส่งต่อไปสกัด ด้วยการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทย์แผนไทย เพื่อนำทุกส่วนของต้นกัญชา มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ มีเป้าหมายนำกัญชามาสกัด ลดความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งต้องใช้เวลาเพื่อการวิจัยอีกระยะหนึ่งจึงจะนำไปใช้ และเพื่อการรักษาโรคลมชัก ซึ่งกฎหมายเปิดให้ทำการรักษาได้ โดยคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวิ่ง “วิ่งกัญ(ชา) Run to fight cancer” ระหว่าง 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 เพื่อระดมทุนนำมาพัฒนาหรือเป็นแนวทางในการวิจัยที่เกี่ยวกับพืชกัญชา โดยขณะนี้มีทุนวิจัยจำนวน 2 ล้านบาท ที่จะสนับสนุนนักวิจัยในการทำการศึกษา เพื่อให้นักวิจัยนำไปใช้ประโยชน์โดยเร็ว

รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ทำการศึกษากัญชา ผลทดสอบเบื้องต้นพบว่ามีฤทธิ์ในการฆ่าเซลล์มะเร็ง ป้องกันอัลไซเมอร์ และจะดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อต่อยอดและขยายผลต่อไป

ขอบคุณภาพจาก : psu.ac.th
อ้างอิง:

https://www.psu.ac.th/th/node/9707