สธ.เสนอ ครม.แก้พ.ร.บ. ยาเสพติด ไฟเขียวให้ปลูกกัญชาเองได้

Last updated: Aug 4, 2020  |  แพทย์

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 - 09:54 น.


วันที่ 4 ส.ค.2563 นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า แม้รัฐบาลจะมีนโยบายเร่งด่วนข้อ 4 ให้ความสำคัญกับการต่อยอดภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมถึงศึกษาวิจัยการใช้กัญชาทางการแพทย์ ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน แต่ผู้ป่วยที่ต้องการรักษาโรคด้วยกัญชายังไม่สามารถเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง อีกทั้งแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านยังไม่สามารถปลูกกัญชาเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยของตนเองได้ จึงส่งผลให้การรักษาด้วยภูมิปัญญาไทยไม่ได้รับการต่อยอดและพัฒนาเท่าที่ควร

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะนำร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ. …ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษแล้ว เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ (4 สิงหาคม 2563) เพื่อผลักดันการใช้พืชกัญชาทางการแพทย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มุ่งเน้น 3 หลักการสำคัญ คือ

เพิ่มการเข้าถึงการรักษาให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพสามารถขออนุญาตปลูกและใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคของตนเองได้

ต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์ในท้องถิ่นให้แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อใช้ในการปรุงยาให้ผู้ป่วยของตนเองได้

ส่งเสริมอุตสาหกรรมยาของประเทศให้เกษตรกรสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาภายใต้ความร่วมมือกับผู้ผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร อีกทั้งผู้ผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรสามารถผลิตยากัญชาและส่งออกได้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงทางยาของประเทศ ไม่ต้องนำเข้ายากัญชาจากต่างประเทศ และประหยัดงบประมาณในการนำเข้ายาโดยใช้ยากัญชาทดแทนหรือใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้อ้างอิง:

https://workpointtoday.com/02-105/