‘สสจ.นครพนม’ขยายโอกาสเข้าถึง‘กัญชาการแพทย์’ พัฒนาเวชปฏิบัติแผนไทยปรุงยา

Last updated: 10 ก.ย. 2563  | 

วันที่ 10 กันยายน 2563 - 10:26 น.


9 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม (สสจ.นครพนม) นายสมภพ แสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ให้นำกัญชา ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยได้ ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ร่วมกับสภาการแพทย์แผนไทย จัดอบรมให้ความรู้กับแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้านและวิสาหกิจชุมชน ทำให้ปัจจุบันบุคคลเหล่านี้ได้รับใบอนุญาตการสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ทั้งนี้ เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และพัฒนาศักยภาพเวชปฏิบัติแผนไทยด้านการปรุงยาตำรบแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ตามกรอบของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 26/5 (4) รวมทั้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จึงได้มอบหมายให้กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเวชปฏิบัติแผนไทย ด้านการปรุงยาตำรับแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ขึ้น โดยได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร มาถ่ายทอดความรู้ ตอบข้อซักถามและข้อสงสัย เกี่ยวกับการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสุขภาพ โครงสร้างทีมสุขภาพในการดูแลผู้ป่วย บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ เกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วย ขั้นตอนการดูแลรักษาในคลินิก และการปรุงยาตำรับแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

สำหรับผู้อบรมนั้น คือ บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จำนวน 40 คน ซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้เข้าใจและสามารถดำเนินการสั่งจ่ายตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่กำหนด และเกิดการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ที่สร้างให้ประชาชนเห็นคุณค่าและประโยชน์สูงสุดจากตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

ขอบคุณภาพจาก : naewna.comอ้างอิง:

https://www.naewna.com/local/517251