ม.รังสิตลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกระทรวงกลาโหม

Last updated: Sep 16, 2020  |  แพทย์

วันที่ 16 กันยายน 2563 - 10:10 น.


การพัฒนาประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นั้น กระทรวงกลาโหมได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมและต่อยอดการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม โดยการบูรณาการในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสู่การผลิตใช้ในราชการ การสร้างมาตรฐานทางทหาร และลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้นำนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการ โดยมี พลเอก ธนิส พิพิธวณิชการ ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นผู้บริหารจัดการในการขับเคลื่อนหลัก เพื่อให้งานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สามารถประสบผลสำเร็จตามนโยบายดังกล่าวต่อไป และในปี พ.ศ. 2563 ปลัดกระทรวงกลาโหมได้กรุณาอนุมัติให้ โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ดำเนินการโครงการศึกษากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้งานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ของกระทรวงกลาโหม สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตได้ต่อไป

มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของกัญชามาอย่างยาวนาน เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ที่ขอและได้รับอนุญาตให้ผลิตและครอบครองกัญชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อวิจัยและพัฒนายาและตำรับยาที่พัฒนาจากกัญชาให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิผล มีการจัดตั้ง “สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์” ขึ้น สถาบันฯ ได้รายงานผลการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) ต่อเซลล์มะเร็งทางเดินน้ำดี พบว่าสาร THC มีฤทธิ์ยับยั้งการลุกลามและเหนี่ยวนำให้เซลล์มะเร็งทางเดินน้ำดีเกิดการตายในหลอดทดลอง และในสัตว์ทดลอง

นอกจากนั้นยังได้รายงานผลการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร THC และสาร cannabinol (CBN) ต่อเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์ในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง ว่าสาร THC และสาร CBN มีฤทธิ์ลดการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์ในหลอดทดลองได้ดี และยังทำให้ก้อนมะเร็งในหนูทดลองมีขนาดเล็กลง สถาบันฯ ได้พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันต้นแบบที่มีส่วนผสมของสารสำคัญจากกัญชารูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ยาเม็ดเวเฟอร์จากสารสกัดกัญชา สเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากของแคนนาบินอล และน้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้น นอกจากนั้นสถาบันฯ ยังได้จัดทำมาตรฐานตำรับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผนไทยของ น้ำมันกัญชา ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ ยาศุขไสยาสน์ ยาอัมฤตโอสถ ยาทำลายพระสุเมรุ และยาประสะกัญชา ทางสถาบันฯ ได้ตระหนักถึงองค์ความรู้ของบรรพชน จึงต้องการที่จะสืบสานภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย รวมทั้งพัฒนาตำรับยาแผนโบราณที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตลอดจนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของแพทย์ผู้สั่งใช้ยาและผู้ป่วยที่ได้รับยาด้วย

เป้าหมายของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร คือ การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อการแพทย์ที่มีกัญชาหรือสารสกัดกัญชาเป็นส่วนประกอบ ขณะที่เป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยรังสิต คือ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อการแพทย์ที่มีกัญชาหรือสารสกัดกัญชาเป็นส่วนประกอบ ภารกิจหลักของทั้ง 2 องค์กร มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนสู่ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ความร่วมมือของทั้ง 2 องค์กรที่เกิดขึ้น ถือเป็นการบูรณาการครั้งสำคัญของสาธารณสุขไทย โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อการแพทย์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล และมีหลากหลายตำรับยาสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างงานภายในประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจชาติ ลดการนำเข้าวัตถุดิบ เพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ต่างประเทศ ด้วยการนำเทคโนโลยีด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา สู่ความคิดสร้างสรรค์ด้านกระบวนการผลิต สร้างนวัตกรรมคุณภาพมาตรฐานสากล จึงเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กับมหาวิทยาลัยรังสิตขอบคุณภาพจาก : banmuang.co.th
อ้างอิง:

https://www.banmuang.co.th/news/education/205909