รายงานพิเศษ: ต่อยอดสารสกัดกัญชารักษาผู้ป่วยลมชัก และมะเร็ง

Last updated: Oct 5, 2020  |  แพทย์

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 - 09:40 น.


สารสกัดน้ำมันกัญชาสูตร CBD จำนวน 200 ขวดนี้ นับเป็นความสำเร็จร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลคูเมือง และวิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ผลิตพืชสมุนไพรกัญชาให้มีคุณภาพและปลอดภัย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

สารสกัดกัญชา สูตร CBD ที่ยังมีการสกัดออกมาได้น้อย แต่มีผู้ป่วยต้องการใช้มาก โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคลมชักและโรคระบบประสาท

กัญชาสายพันธุ์ CBD สูงนั้นยังคงต้องขยายการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่องให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย และต่อยอดสู่ภาคธุกิจให้กับต่างประเทศ

ผ่านมากว่า 1 ปี แนวทางการนำสารสกัดกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการรักษาผู้ป่วย และการสร้างรายได้กลับคืนสู่เกษตรกรและชุมชน และยังคงพัฒนาสารสกัดกัญชาให้มีคุณภาพสูง ทีมข่าวสังคม 7 HD รายงาน

อ้างอิง:

https://news.ch7.com/detail/441352