การวิจัยไม่พบอันตรายของกัญชาทางการแพทย์... ที่มีต่อการทำงานของสมองด้านความรู้ความเข้าใจ (cognitive function) ในผู้ป่วยสูงอายุ

Last updated: Oct 12, 2020  |  Exclusive

"Exclusive"
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: วันดี กุศลธรรมรัตน์/ Wandee K.
เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จงจิตร/ Natthawut J.


งานวิจัยใหม่ของอิสราเอลพบว่ากัญชาทางการแพทย์ไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงานของสมองด้านความรู้ความเข้าใจ (cognitive function) ในกลุ่มผู้ป่วยปวดเรื้อรังวัยกลางคนและผู้สูงอายุ              

เนื่องจากการใช้กัญชาทางการแพทย์เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในหลายๆ ประเทศ ซึ่งผู้เขียนงานวิจัยได้สำรวจ ค้นคว้าผลกระทบที่เป็นอันตรายของกัญชาในผู้ป่วยอายุ 50 ปีขึ้นไปที่ใช้กัญชาเพื่อรักษาอาการปวดเรื้อรัง

ทั้งนี้ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าการศึกษาวิจัยหลายชิ้นที่ตรวจสอบความสัมพันธ์นี้ได้ดำเนินการในกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามงานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ผลของกัญชาที่มีต่อสมองที่ยังไม่โตเต็มที่และกำลังพัฒนา

เนื่องจากสมองในผู้สูงอายุประสบกับการเปลี่ยนแปลงมามากมายแล้ว ผลที่เกิดขึ้นที่เป็นไปได้ของกัญชาทางการแพทย์จำเป็นต้องได้รับการศึกษาแยกกันในหมู่ผู้ป่วยสูงอายุ

ผู้เข้าร่วมในการวิจัยได้รับคัดเลือกจากสถาบัน the Rambam Institute for Pain Medicine ในเมืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล ซึ่งกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์นั้นถูกกฎหมายในอิสราเอลมาตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1990  (ปี 1990-1999)

เพื่อที่จะให้ผู้ที่ทุกข์ทรมานจากอาการปวดเรื้อรังมีสิทธิ์ได้รับกัญชาทางการแพทย์ พวกเขาจำเป็นต้องใช้ทางเลือกในการรักษาอื่น ๆ จนหมด รวมถึงการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศตะวันออกกลางรองจากบุหรี่และแอลกอฮอล์
                                                         
ซึ่งทีมนักวิจัยได้ทดสอบความสามารถในการรับรู้ และความเข้าใจ (cognitive abilities) ของผู้เข้าร่วมการวิจัยซึ่งมี 63 คนเป็นผู้ป่วยกัญชาทางการแพทย์ และ 62 คนที่ไม่ใช่ผู้ป่วย โดยใช้การทดสอบ CogState ซึ่งเป็น "อุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาสำหรับการประเมินด้วยคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อประเมินเวลาในการตอบสนองของทักษะการเคลื่อนไหว ความสนใจ ความจำในการทำงานและการเรียนรู้ใหม่ ๆ"

ทั้งนี้ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในประสิทธิภาพการรับรู้ และเข้าใจระหว่างผู้ป่วยกัญชาทางการแพทย์และผู้ที่ไม่ใช่ผู้ป่วย นอกจากนี้ทีมงานยังตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีการระบุความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างฟังก์ชันการรับรู้ การเข้าใจ (cognitive function) และสาร THC / CBD, ระยะเวลาในการขาดยาหรือหยุดยา ความถี่และระยะเวลาในการใช้งาน

ผู้เขียนวิจัยอธิบาย  (the authors explained )  “ ผลการวิจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการใช้กัญชาไม่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อการทำงานของสมองด้านความรู้ความเข้าใจ (cognition) ในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่มีอาการปวดเรื้อรัง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นในประชากรสูงอายุ การวิจัยนี้อาจเป็นขั้นตอนแรกสู่การประเมินความเสี่ยงและการได้รับประโยชน์ที่ดีกว่าของการรักษาประชากรกลุ่มนี้ด้วยกัญชาทางการแพทย์”  

รายงานฉบับใหม่ยังเน้นด้วยว่ามีหลักฐานก่อนหน้านี้ที่บ่งชี้ว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กัญชากับการทำงานของสมองด้านความรู้ความเข้าใจ (cognitive function) ในกลุ่มคนวัยกลางคน

นอกจากนี้ยังมี "หลักฐานที่เกิดขึ้นใหม่" (emerging evidence) ที่บ่งชี้ว่าสาร cannabidiol (CBD)- (cannabidiol (CBD)) อาจมีผลต่อระบบเซลล์ประสาทในขณะที่สาร delta ‐ 9 ‐ tetrahydrocannabinol (THC) -  (delta‐9‐tetrahydrocannabinol (THC))  ได้รับการแสดงให้เห็นถึงความบกพร่องทางสติปัญญาย้อนกลับในหนูทดลอง เมื่อให้ยาในปริมาณที่ต่ำ  (low doses)
Source:

GREENCAMP / Sep. 28, 2020

By: BY JELENA CIKES

https://greencamp.com/study-finds-no-detrimental-effects-of-medical-marijuana-on-cognitive-function-among-older-patients/