“นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ” ร่วมประชุม กก. พิจารณา พท.ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

Last updated: 2020-10-22  | 

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 - 11:04 น.


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการฯ นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ปลัดจังหวัด ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 จังหวัดขอนแก่น เกษตรจังหวัดนครพนม นายอำเภอในพื้นที่ที่มีการขออนุญาตปลูกกัญชา ป้องกันจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ เรื่อง กัญชา ของจังหวัด ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

นายสุวิทย์ จันทรหวร รองผู้ว่าราบการจังหวัดนครพนม ประธานการประชุมฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบคำสั่งจังหวัดนครพนม เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ฯ พร้อมเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยจังหวัดนครพนม ได้รับหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ด่วนที่สุด) ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา ในจังหวัดนครพนม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทางการแพทย์แบบผสมผสาน อำเภอศรีสงคราม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้ามเตี้ยใหญ่ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนนารีสมุนไพรศึกษา อำเภอโพนสวรรค์

ทั้งนี้ จากมติคณะกรรมการควบคุมยาสเพสติดให้โทษ ในการประชุมครั้งที่ 417-6/2563 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาคำขออนุญาตปลูกกัญชาในพื้นที่เพาะปลูกในเขตที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งหรือมอบหมายให้พิจารณา เพื่อที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะนำความเห็นเบื้องต้นของผู้ว่าราชการจังหวัด เสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในส่วนของวาระการประชุมฯ ครั้งนี้ นอกจากที่ประชุมได้รับทราบโครงการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้ในทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทยใน รพ.สต.และชุมชน ระยะที่ 2 และแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ใช้กัญชาและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ขออนุญาตปลูกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชาแล้ว ยังได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบคำขออนุญาตผลิต (เฉพาะปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (เฉพาะกัญชา) ซืงประกอบด้วย โครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทางการแพทย์แบบผสมผสาน ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม และโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้ามเตี้ยใหญ่ อำเภอโพนสวรรค์ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนนารีสมุนไพรศึกษา ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์

สำหรับสรุปผลการตรวจสถานที่ปลูกกัญชา รพ.สต.บ้านเหล่า ประเมินตามเกณฑ์การตรวจสอบสถานที่ก่อนได้รับอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (เฉพาะกัญชา) คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ จุดแก้ไขเพิ่มเติม คือ แก้ไขแบบแปลนโรงเรือนให้ตรงกับสถานที่จริง เชื่อมโยงระบบสัญญาณเตือนภัย เพิ่มเติมรายละเอียดในแนวทางการขนส่ง (มาตรการควบคุมการขนส่ง) จากสถานที่ปลูกมายัง รพ.สต.บ้านเหล่า เพื่อเก็บผลผลิต ปรับพื้นดินโรงเรือนให้ไม่มีช่องว่างเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช และการปรับพื้นดินบริเวณโรงเรือนทั้ง 4 ด้าน ให้ไม่มีช่องว่างเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช ส่วนสรุปผลการตรวจสถานที่ปลูกกัญชา รพ.สต.ขามเตี้ยใหญ่ คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ จุดแก้ไขเพิ่มเติม คือ แก้ไขแบบแปลนโรงเรือนให้ตรงกับสถานที่จริง แก้ไขรายละเอียดในแผนรักษาความปลอดภัยกรณีจำนวนกล้องวงจรปิดให้ตรงกับที่ติดตั้งจริง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ผู้ขออนุญาตผลิต (เฉพาะปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (เฉพาะกัญชา) ได้ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบแสงไฟส่องสว่าง ระบบเสียงกริ่งแจ้งเตือน และการได้รับอนุญาติให้ใช้พื้นที่ปลูกกัญชาฯ ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะนำความเห็นเบื้องต้นของผู้ว่าราชการจังหวัด เสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

อ้างอิง:

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/148852/