BC จับมือม.ราชมงคลล้านนา พัฒนาสินค้าจากกัญชง-กัญชา ต่อยอดบริการด้านสุขภาพ

Last updated: Oct 29, 2020  |  แพทย์

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 - 14:18 น.


บมจ.บูทิค คอร์ปอเรชั่น (BC) แจ้งว่าบริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้บูทิคฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เมื่อวานนี้ (27 ต.ค.) โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา ปลูก แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชงและกัญชาแผนไทยเพื่อสุขภาพ (Thai traditional wellness)


ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นอันสำคัญในการขยายธุรกิจไปสู่การบริการเพื่อสุขภาพ (wellness hospitality) ซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจการโรงแรมและการบริการ และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทต่อไป

สำหรับบีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ เป็นบริษัทที่มีโครงสร้างคล้ายกับ Private Equity เช่นเดียวกับโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ของบริษัทอ้างอิง:

https://www.infoquest.co.th/2020/44496