ม.อ.จับมือ"แคนนาญา"วิจัยกัญชา10ปีมุ่ง"ส่งออก"

Last updated: Nov 18, 2020  |  แพทย์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 - 14:02 น.


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) ลงนามกับบริษัท แคนนาญา จำกัด ร่วมมือศึกษา  ปลูก ผลิตเมล็ดพันธุ์กัญชา  มาตรฐานการผลิต ทดสอบและศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ อย่างถูกหลักวิชาการ พัฒนาแนวทางและจัดหาช่องทางสำหรับจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงเพื่อรองรับการส่งออก ความร่วมมือนี้เป็นเวลา 10 ปี

ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามกับคุณรชต จึงแย้มปิ่น กรรมการผู้จัดการบริษัท แคนนาญา จำกัด   โดยมี ศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณกัลจ์สุดา เขมนิจจารีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แคนนาญา จำกัด เป็นพยาน โดยมี ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ดร. ภก. อธิป สกุลเผือก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม

โดยขอบเขตความร่วมมือ มีดังนี้

1.ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาโครงการศึกษาและวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

2.ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการดำเนินการกัญชาเพื่อการแพทย์ที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานสากล รวมถึงผลักดันองค์ความรู้ตามโครงการ ถ่ายทอดไปยังชุมชนท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดการสร้างรายได้แบบยั่งยืน และถูกต้องแก่ชุมชนท้องถิ่น

 
อ้างอิง:

https://www.thansettakij.com/content/normal_news/457121?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral