“ประภัตร” กำชับ “มกอช.” ต้องเป็นผู้นำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารระดับโลก พร้อมเร่งรัดศึกษา มาตรฐานพืชเศรษกิจใหม่ “กัญชา” ให้ผู้บริโภคเชื่อมั่น

Last updated: 10 Oct 2019  |