จ.สุรินทร์ ประชุมวิชาการกัญชาน่ารู้ โรงพยาบาลสุรินทร์ เสริมความรู้บุคลากรทางการแพทย์

Last updated: 24 Dec 2019  | 

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 - 15:50 น.


วันที่ 23 ธ.ค. 62 ที่อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์ นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกัญชาน่ารู้ ซึ่งโรงพยาบาลสุรินทร์จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการใช้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในส่วนของพืชกัญชา ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ การออกฤทธิ์ การบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวังต่างๆ ทำให้เกิดการเฝ้าระวังการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาอย่างใกล้ชิด เพื่อการใช้อย่างมีประสิทธิผลและปลอดภัย ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากโรงพยาบาลสุรินทร์ เริ่มเปิดให้บริการคำปรึกษาและเตรียมความพร้อมแก่ผู้รับบริการด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา และได้รับการรับรองให้ดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ รอบที่ 3 จากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผลการดำเนินงานถึงปัจจุบัน มีผู้เข้ารับบริการที่คลินิกจำนวน 30 คน ในจำนวนนี้มีผู้ที่มีข้อบ่งชี้ในการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ จำนวน 15 คน และคาดว่าจะนำผลิตภัณฑ์กัญชามาใช้ในผู้ป่วยได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ทำให้ประชาชนเข้าถึงทางเลือกด้านบริการสุขภาพ แต่บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชา ดังนั้นจึงได้จัดการประชุมขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงผู้สนใจ จำนวน 600 คน


อ้างอิง: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191223153622931