“กัญชา” เป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย แต่ผ่อนปรนให้ใช้เพื่อการศึกษา การวิจัย และทางการแพทย์เท่านั้น

Last updated: Jan 9, 2020  |