บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของอิสราเอล เริ่มทดลองทางคลินิกด้วยสาร CBD ในการรักษาโรค COVID-19

Last updated: 28 Apr 2020  |