องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ลงนาม (MOU) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดตั้งศูนย์วิจัยกัญชาต้นแบบในประเทศ แห่งที่ 16

Last updated: Oct 21, 2020  |