การแพทย์

วันที่ 7 ก.ค. 2563 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ … ) พ.ศ. … หรือ ร่างกฎหมายปรับสถานะพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563 และอยู่ระหว่างการส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่มีการแก้ไข ก่อนส่งให้รัฐสภาพิจารณาต่อไป แต่ขอเรียนย้ำให้พี่น้องประชาชนทราบว่าพืชกระท่อมยังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 การเสพ ครอบครอง จำหน่าย หรือผลิต โดยการนำไปต้มในรูปแบบน้ำ หรือแปรรูปในรูปแบบอื่น ๆ ยังเป็นการกระทำความผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ช่วงโควิด 19 กำลังแผลงฤทธิ์ ภาครัฐ ได้จัดทำร่างพ.ร.บ.กัญชาฉบับใหม่ เป็นรูปเป็นร่างออกมาแล้ว ยกเลิกข้อห้ามที่มิให้เอกชนผลิตกัญชาทางการแพทย์ ภายใน 5 ปี และยังอนุญาตให้ผู้ป่วยได้ปลูกกัญชา นำมารักษาตัวเองได้ เพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยไม่อาจเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ เพราะไม่มีผลิตภัณฑ์ยาขายในท้องตลาด และที่พอหาได้ก็มีราคาแพง

เครือข่ายกัญชาฯ ยื่นเสนอร่างพ.ร.บ.พืชยาเสพติดให้คุณทางการแพทย์ พ.ศ…. ขณะที่ “ศุภชัย” ยัน ร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ เพื่อแก้ไขเกี่ยวกับพืชสมุนไพรคืบหน้าแล้ว รอรบ.ไฟเขียวส่งกลับสภาฯ เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 กรกฎาคม ที่รัฐสภา พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ ตัวแทนเครือข่ายกัญชาเพื่อประชาชน พร้อมเครือข่ายฯ เดินทางมายื่นเอกสารเสนอร่างพ.ร.บ.พืชยาเสพติดให้คุณทางการแพทย์ พ.ศ. … ต่อนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง โดยพ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ กล่าวว่า หลังจากก่อนหน้านี้เคยเดินทางมายื่นแล้ว แต่ติดปัญหาเรื่องรายชื่อ ซึ่งขณะนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้เห็นว่าปลายปี 2563 ทางองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) อาจยกเลิกกัญชาออกจากยาเสพติด ทางประเทศไทยควรต้องเตรียมกฎหมายเพื่อรองรับให้กัญชาเป็นพืชควบคุมเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อประชาชนจะได้ปลูกเป็นพืชสวนครัวใช้สำหรับป้องกันรักษาโรค และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจได้

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจกัญชาทางการแพทย์ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ด็อกเตอร์ นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดนโยบายกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)

การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนถือเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานอัยการสูงสุดไม่ยิ่งหย่อนไปกว่างานด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา และการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมในทุกมิติ อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเสมอภาค

วันที่ 28 มิถุนายน นายสันทัด เดชเกิด หมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เจ้าของสูตรยาบุญมรกตโอสถที่มีส่วนผสมของน้ำมันกัญชา แกนนำจิตอาสาเครือข่ายภาคประชาสังคม อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับตัวแทนฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.) ภาค 7 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ช้างแรก เพื่อเสนอแนวทางนำพืชกระท่อม แก้ปัญหายาเสพติดชนิดอื่นในพื้นที่นำร่อง ต.ช้างแรก หลังจากกำนันตำบลช้างแรก ทำหนังสือถึงเลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อกำหนดพื้นที่นำร่องปลูกและเสพพืชกระท่อม โดยไม่มีความผิดจากการใช้หลักธรรมนูญชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเองอย่างเป็นระบบ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า การพัฒนายาจากกัญชาเป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีความมั่นคงทางด้านยา การนำผลิตภัณฑ์กัญชามาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ทั้งในแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยนั้น วัตถุดิบกัญชา และผลิตภัณฑ์ยากัญชาทุกชนิดจำเป็นต้องมีคุณภาพดี และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท เดอะ เฮอร์เบิลแคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อทำการวิจัย และจัดตั้งโรงเรือนเพาะปลูกกัญชา-กัญชง แบบระบบปิด (ในตู้คอนเทนเนอร์) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชงในทางการแพทย์ ถือว่า เป็นผู้ดำเนินการวิจัยต้นน้ำ เพื่อส่งมอบผลผลิตให้กับนักวิจัยที่เกี่ยวข้องในส่วนอื่นทำการวิจัยในส่วนกลางน้ำและปลายน้ำต่อไป รวมทั้งต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ด้านอื่น ๆ ในอนาคต จึงได้ทำความตกลง (MOU) กับ บริษัท เดอะ เฮอร์เบิลแคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อทำการวิจัย กัญชา กัญชง จัดตั้งโรงเรือนเพาะปลูกในระบบปิด (ในตู้คอนเทนเนอร์)

การเมือง-กฏหมาย

จับบหนุ่มหัวใส ลอบปลูกกัญชาเย้ยกฏหมาย ผู้ต้องหาต้องประกันตำรวจ 1 แสนบาท ระบุกัญชาจะออกฤทธิ์อยู่ในร่างกายนาน 21 วัน ทั้งกิน และเสพ ส่วนยาบ้าแค่ 3 วัน เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 มิ.ย.63โดยการอำนวยการ พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร้ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ พ.ต.อ.จักรพงศ์ นุชผดุง ผกก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่พร้อมชุดสืบสวนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันทำการจับกุมตัวนายดำ (นามสมมุติ) อายุ 32 ปี บ้านอยู่ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยของกลางต้นกัญชาจำนวน 35 ต้นกัญชาแห้ง จำนวน 200 กรัม นำตัวดำเนินคดีข้อหา"ผลิต และมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) โดยไม่ได้รับอนุญาต”

สระแก้ว – เจ้าหน้าที่สนธิกำลังบุกจับไร่กัญชา 8 ไร่พร้อมของกลางจำนวนมาก ปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ข้างอุทยานแห่งชาติปางสีดา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 21 พ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายใต้การอำนวยการโดย พ.ต.อ.พรชัย กิตติชญาน์ธร ผกก.สภ.หนองหมากฝ้าย ,พ.ต.อ.จตุรภัทร สิงหัษธิต ผกก.กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว , พ.ต.อ.ฐานนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.กก.ตชด.12 , พ.ต.อ.อาทิตย์ ยาแก้ว ผกก.ตม.จว.สระแก้ว, พ.ต.อ.ศุภฤกษ์ อยู่ไพร ผกก.บก.สืบสวน 3 กก.สส.ภ.2 และนายณัฎฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบบริเวณที่ดินไม่มีโฉนดติดกับอุทยานแห่งชาติปางสีดา หมู่ 6 บ้านระเบาะหูกวาง ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว หลังสืบทราบว่า มีการลักลอบผลิตและปลูกกัญชาจำนวนมาก พบนายสุปชัย บุญพร้อม อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 79 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี เป็นผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวและนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ มีต้นกัญชาปลูกอยู่ประมาณ 1,200 ต้น

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ที่กองบัญชาการ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนครพนม (นรข.) มอบมายให้ น.อ.โชคชัย เรืองแจ่ม รอง ผบ.นรข. น.อ.สุรศักดิ์ สุวรรณเกษา ผบ.นรข.เขตนครพนม ร่วมกับ พ.ท.อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ตชด.236 แถลงการณ์ตรวจยึดรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีโก้ แคป สีขาว ทะเบียน ถฮ 4487 กทม. บรรทุกกัญชาอัดแท่ง จำนวน 9 กระสอบ ตรวจนับได้ จำนวน 360 แท่ง ห่อด้วยกระดาษฟอยล์สีทอง แท่งละประมาณ 1 กิโลกรัม รวมของกลางกัญชาอัดแท่ง น้ำหนักรวม 360 กิโลกรัม มูลค่าไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

ไมค์ ไทสัน ตำนานกำปั้นรุ่นยักษ์ชาวอเมริกัน ตกเป็นข่าวเตรียมนำบริษัทผลิตกัญชาของตัวเอง ยื่นซองประมูลสู้กับคู่แข่งรายอื่นๆ ในการแย่งชิงตำแหน่งชื่อสนามของ บาร์เซโลน่า ยักษ์ใหญ่แห่ง ลา ลีกา สเปน ก่อนหน้านี้ บาร์เซโลน่า ประกาศขายลิขสิทธิ์ชื่อสนาม คัมป์ นู ของตัวเองที่ใช้มานาน 63 ปี โดยเปิดโอกาสให้บริษัทห้างร้านอื่นๆ เสนอซองประมูลเข้ามาได้ และเงินค่าสัญญาทั้งหมดจะถูกนำไปบริจาคเป็นทุนต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แดนกระทิงดุ

ฮ่องกงยึดล็อตใหญ่สุด - วันที่ 14 เม.ย. เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า ตำรวจฮ่องกงยึดกัญชาล็อตใหญ่สุดเป็นประวัติการณ์ของฮ่องกงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ด้วยมูลค่าเกือบ 100 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือราว 421.6 ล้านบาท พร้อมจับกุมผู้ต้องหา 3 คน

ป.ป.ส.เผยสถานการณ์หลังผ่อนปรนใช้กัญชาทางการแพทย์ พบประชาชนเข้าใจผิดประเด็นเปิดเสรี สั่งซื้อน้ำมันกัญชาจากตลาดมืดมาใช้เอง ทำยอดจับกุมผู้เสพยาเสพติดเพิ่ม 1.3 แสนราย 100% เป็นผู้เสพกัญชา ขณะที่ตัวเลขผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวจากการใช้กัญชาเกินขนาดพุ่งเป็น 100 เท่าตัว ย้ำเร่งสร้างความเข้าใจ

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยจากกรณีที่มีข่าวผลิตภัณฑ์เยลลี่ที่มีส่วนผสมของกัญชาว่า กัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มี ส่วนผสมของกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งห้ามผลิต นำเข้า จำหน่าย ครอบครอง หรือส่งออก และไม่สามารถซื้อขายผ่านทางออนไลน์ได้ หากพบการนำเข้าไม่ว่า จะนำเข้ามาด้วยตนเองหรือสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์จะมีโทษจ้าคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับ ไม่เกิน 500,000 บาท ส่วนผู้จำหน่ายและผู้ครอบครองจะมีโทษจ้าคุกไม่เกิน5 ปีหรือ ปรับไม่เกิน100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งผู้โฆษณาขายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม ของกัญชาจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

“อนุทิน” ย้ำ! นโยบายกัญชาต้องเป็นรูปธรรม ลั่นเป้าหมายคือให้ประชาชนปลูก เพื่อรักษาตัวเองเป็นหลัก ความคืบหน้าของนโยบายกัญชาของพรรคภูมิใจไทย หลังจากมีการยื่นร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ และ ร่าง พ.ร.บ.สถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย เข้าสู่การพิจารณาของสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นโยบายกัญชามีความสำคัญกับพรรคภูมิใจไทยมาก ต้องทำให้เห็นความเป็นรูปธรรมมากที่สุด ทุกครั้งที่นำเสนอเรื่องอะไรออกไป มักจะมีคนมาถามเรื่องของนโยบายดังกล่าวตลอด ซึ่งสะท้อนว่า ประชาชนให้ความสนใจกับเรื่องนี้ขนาดไหน และตนไม่เคยลืม เป้าหมายคือให้ประชาชนปลูก เพื่อรักษาตัวเองเป็นหลัก กระนั้น การใช้ต้องเป็นไปอย่างถูกวิธี

เศรษฐกิจ

ชาวบ้านแจ้งนายอำเภอ มีคนลักลอบปลูกต้นกัญชาในหมู่บ้าน นำ จนท.ออกตรวจยึดร่วม 100 ต้น เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 พ.ค.63 นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย จ.เลย ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า มีการลักลอบปลูกต้นกัญชาจำนวนมากหลังบ้านเลขที่ 51 หมู่ 3 บ้านนาลานข้าว ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย เมื่อรับแจ้งนำกำลัง จนท.ความมั่นคง อส.กองร้อยที่ 7 เดินทางไปตรวจสอบ พบเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น พบนายบุญเลย วังคีรี อายุ 55 ปี เจ้าของบ้านอยู่ภายในบ้าน จึงขอตรวจสอบแปลงปลูกพืชไร่บ้าน พบต้นกัญชาสูง 50 ซ.ม.- 2 เมตร จำนวน 74 ต้น และยังพบต้นกัญชาปลูกในถุงเพาะ บ้านอยู่ติดกันอีก 21 ต้น จึงได้ทำการตรวจยึด ถอนรากโค่นไว้เป็นของกลาง

สหรัฐ 17 พ.ค. - ไฟไหม้โรงงานผลิตน้ำมันกัญชา ย่านใจกลางเมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย นักดับเพลิงที่เข้าไปดับไฟได้รับบาดเจ็บถึง 11 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ บริษัท โกรกรีน โซลูชันส์ จำกัด ร่วมมือด้านงานวิจัยพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาเพิ่มมูลค่ากัญชง รวมทั้งมีแผนงานที่จะช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพร ให้เป็นไปในทิศทางการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ นางสาววิชุดา กาญจนพิทักษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โกรกรีน โซลูชันส์ จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี นายกรัณย์พล ศรีธัญญาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ Mr. Michal Paul Gill, Chief Operations Officer และ นายฤทธิชัย ชัยสิงหาญ บริษัท โกรกรีน โซลูชันส์ จำกัด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มทส. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร พร้อมเข้าเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกกัญชา และโรงประลอง Bio-Processing pilot plant มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงวันนี้ว่า ได้หารือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรื่องวิธีการจัดการเลือกตั้งอย่างปลอดภัย และสรุปออกมาเป็นมาตรการที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้คนไปใช้สิทธิปลอดภัยจากโควิด-19 ประกอบด้วยการจัดลำดับการใช้สิทธิ การรักษาระยะห่างทางกายภาพ การเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อไว้ข้างกล่องลงคะแนน และชุดป้องกันให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำคูหา โดยจะส่งเสริมให้คนใช้สิทธิล่วงหน้าและลงคะแนนทางไปรษณีย์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว แต่ไม่ครอบคลุมเรื่องกิจกรรมการหาเสียง การชุมนุมของพรรคการเมืองและการเคาะประตูขอคะแนน

ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และมูลนิธิชีววิถี ไม่เห็นด้วยหากประเทศไทยต้อง แก้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อเข้าร่วม กลุ่ม CPTPP ซึ่งเป็นความตกลงที่ครอบคลุมหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ FTA ใหม่ หวั่นเมล็ดพันธ์พืช และสิทธิเกษตรกร ถูกผูกขาด โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์กัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

ไมค์ ไทสัน อดีตแชมป์โลกรุ่นยักษ์ เตรียมบุกวงการลูกหนัง หลังบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาของเจ้าตัว กำลังเจรจาเป็นสปอนเซอร์คาดอกเสื้อเจ้าใหม่ของ “ทอฟฟี่สีน้ำเงิน” 

ชายชาวออสเตรเลียคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าจงใจจุดไฟเผาป่าเพื่อปกป้องแปลงปลูกกัญชาของตนเองเอาไว้ ซึ่งไฟได้ลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้ ในขณะทีเกิดไฟป่าหลายจุดตามแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของประเทศ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมชมผลงานนิทรรศการของ กศน.อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัด กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี พร้อมทั้งมอบนโยบายและรับฟังปัญหาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2562 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)