กระท่อมและกัญชาทางการแพทย์

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : หนังสือ

Share

  หนังสือรักษาโรคด้วย กัญชงและกัญชา     3 พ.ค. 2562 011:41 น.

วันนี้กัญชาได้รับการยอมรับในฐานะยารักษาโรค ที่ช่วยบำบัดโรคได้หลายโรค ขณะนี้ หลายประเทศได้แก้กฎหมายถอดกัญชาออกจากยาเสพตติด เอาไปใช้เป็นยารักษาโรค

บางประเทศ ได้เปิดให้ใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการ คลายเครียด รวมถึงให้ประชาชนปลูกกัญชาที่บ้าน เพื่อใช้เป็นสมุนไพรรักษาตัวเองได้ ความรู้ความก้าวหน้าทางด้านการศกึษาวิจัยกัญชาทางการแพทย์ทำให้เกิดความเข้าใจ ในเรื่อง Endocannabinoid system ที่เป็นเรื่องใหม่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนายารักษาโรคจากสมุนไพรกัญชา

โรคที่ใช้ยาแผนปัจจุบันในการรักษา แล้วยังมีข้อจำกัด มีรายงานวิจัย และประสบการณ์ ของผู้ป่วยที่หมดทางรักษา ได้ใช้กัญชาทางการแพทยเ์ป็นทางเลือกสุดท้าย ก็พบว่าได้ผลพอสมควร ประชาชนในประเทศไทยในอดีต ได้ใช้กัญชาเป็นยารักษาโรค เป็นระยะเวลานานแล้ว ตั้งแต่ในอดีต จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ทำให้กัญชากลายเป็นยาเสพติดตาม กฎหมาย

แต่ก็ยังมีการแอบใช้กัญชาในการรักษาโรค ของประชาชนบางกลุ่มในประเทศไทย และต่างประเทศ ปัจจุบันมีการแก้กฎหมายให้มีการนำกัญชา มาทำการวิจัยทางด้านการแพทย์ได้ ในประเทศไทย อุปสรรคสำคัญ คือ สิทธิบัตรยาจากกัญชา ที่บริษัทยาในต่างประเทศได้ทยอย จดเพื่อคุ้มครองสิทธิบัตรยาทที่บริษัทได้จากงานวจิยกัญชาในการรักษาโรค มาเป็นระยะเวลาหลาย สิบปีแล้ว

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่เขียนหนังสือเล่มนี้ กัญชายังเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ประชาชนปลูกกัญชาเพื่อรักษาตัวเอง ยังคงมีความพยายามมาขับเคลื่อนให้ ความรู้ด้านกัญชาที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความยอมรับอย่างกว้างขวาง ในการใช้กัญชาเป็นยารักษาโรค กระท่อม เป็นสมุนไพรพื้นบ้านประจำถิ่นของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ จนกระทั่ง ถูกกำหนดใหเ้ป็นยาเสพติดตามกฎหมาย

มีการจดสิทธิบัตรยาจากกระท่อมโดยบริษัทยาต่างชาติ การทำวิจัยในประเทศไทยทำไม่ได้เลย เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมาย ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนไม่ได้สนับสนุนให้มีการกระทำผิดกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น ข้อมูลต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ใช้เพื่อเป็นความรู้ และเป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัยเท่านั้น

นายแพทย์สมยศ  กิตติมั่นคง

 

 

 

สารบัญ

          เรื่อง                                                                        หน้า

พืชกระท่อม                                                                          9

ใบกระท่อม                                                                           10

กระท่อมนี่หรือ คือ ยาอายุวัฒนะ?                                                   11

กระท่อมไม่มีงานวิจัยรองรับ                                                         11

กระท่อมต้องระวัง                                                                   12

ใบกระท่อม มีสรรพคุณทำลายเซลล์มะเร็ง                                          13

สิทธิบัตรยาจากใบกระท่อม                                                         14

สายพันธุ์กัญชา                                                                     15

สายพันธุ์กัญชาเหมาะกับบางโรค                                                   16

สายพันธุ์กัญชาในความมืด                                                         17

หลากหลายสายพันธุ์รวมกัน                                                        17

สารเคมี 3 ชนิด ทำลายเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว                                   18

      กัญชายับยั้งการลุกลามของสเต็มเซลล์มะเร็ง                                  19               

สารบริสุทธิ์จากมันกัญชา                                                           20

น้ำมันกัญชาสกัดหยาบ                                                              20

แอลกอฮอล์ตกค้างจากการสกัดน้ำมันกัญชา                                       21

การสกัดด้วยแอลกอฮอล์                                                            21

ความแตกต่างจากการสกัดด้วยแอลกอฮอล์                                        22

ห้ามใช้น้ำมันกัญชาทาบุหรี่                                                         23

กำจัดแวกซ์จากสารสกัดกัญชา                                                     24

การทำ Winterization เพื่อกำจัดแวกซ์และไขมัน                                 24

อะไรคือ De-waxing                                                               25

สารสกัดหยาบกัญชาสู่ยาแผนปัจจุบัน                                               26

การใช้น้ำมันกัญชา                                                                  27

กัญชากับการทำงานของอัณฑะ                                                     28

คู่มือกัญชารักษาโรค The Green Book                                          28

ความแตกต่างสายพันธุ์ INDICA และ SATIVA                                    30

ขนาดของกัญชาในการรักษาโรค                                                   31

การทำสารสกัดกัญชาสำหรับอุปกรณ์ไอระเหย                                      33

ชากัญชารักษาโรค                                                                  34

รากกัญชาก็เป็นยารักษาโรค                                                        35

น้ำมันกัญชากับสเต็มเซลล์ของมะเร็ง                                                36

กัญชาในตำรับยาแพทย์แผนไทย                                                    37

ยาดองกัญชาสูตรแพทย์แผนไทยภาคเหนือ                                         37

ตัวอย่างตำรับยาที่เข้ากัญชา                                                        38

สิทธิบัตรยาแผนปัจจุบันจากกัญชา                                                 39

ปลูกกัญชาในโรงเรือน                                                              40

ปลูกกัญชากลางแจ้ง                                                               41

ระบบการปลูกกัญชาทางการแพทย์กลางแจ้ง                                      42

ปลูกกัญชาในโรงเรือนปิด                                                           43

แสงเทียมในการปลูกกัญชา                                                         44

หลอดไฟ LED ในการปลูกกัญชา                                                    46

การปลูกกัญชาในกรีนเฮ้าส์                                                          48

การปลูกกัญชาระบบผสมผสาน Hybrid system                                 49

ไม่ควรมีกัญชาตัวผู้หรือกัญชากระเทย                                              51

ต้นกัญชากับฤดูกาล                                                                 52

การเร่งให้ต้นกัญชาแสดงเพศก่อนกำหนด                                          53

ข้อดีของการปลูกกัญชาด้วยเมล็ดกัญชาตัวเมีย                                           55     

หลักการผลิตเมล็ดกัญชาตัวเมีย                                                     56

การแปลงเพศกัญชาด้วย Colloidal silver                                        57

การพ่นสารละลาย Colloidal silver บนดอกกัญชาตัวเมีย                        61

ศัตรูพืชของกัญชา                                                                   62

ไรแดง                                                                                63

วงจรชีวิตไรแดง                                                                      66

จัดการไรแดงให้อยู่หมัด                                                              67

ไรตัวห้ำ                                                                               69

ด้วงเต่า                                                                              70

มาตรฐานทางการเกษตรสำหรับการปลูกกัญชา                                    71

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินรับรองฟาร์ม GAP                                    81
  
แนวทางการปลูกกัญชาทางการแพทย์ของต่างประเทศ                             84

แนวทางการเลือกสายพันธุ์กัญชา                                                    96

สายพันธุ์กัญชาเบื้องต้น                                                              98

Acapulco Gold                                                                     98

Blue Dream                                                                         98

Purple Kush                                                                         99

Sour Diesel                                                                          99

Bubba Kush                                                                          100

Granddaddy Purple                                                                 100

Afghan Kush                                                                        101

LA Confidentia                                                                      101

Maui Wowie                                                                          101

Golden Goat                                                                              102   

Northern Lights                                                                     102

White Widow                                                                         103

Super Silver Haze                                                                    103

Pineapple Express                                                                   104

Fruity Pebbles                                                                        104

ของแถมท้ายเล่ม                                                                         105

ปรับอาหารชะลอมะเร็ง                                                                  105

กรดอะมิโนจากหน่อไม้ฝรั่ง                                                               106
 
กรดอะมิโนเมทไทโอนีน                                                                   107

ประวัติผู้เขียน                                                                             108

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562                                109