รักษาโรคด้วย กัญชงและกัญชา

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : หนังสือ

Share

  หนังสือรักษาโรคด้วย กัญชงและกัญชา    3 พ.ค. 2562 011:01 น.

 

นับตั้งแต่ปี 2559 หลังจากที่ บริษัท โกกรีน โซเชียลเวนเจอร ์จำกัด ได้เ้ปิดตัว หนังสือ "กัญชาคือยารักษามะเร็ง" และเกิดเป็นกระแสสังคมที่ได้รับความสนใจและมี การพูดถึงประเด็นการใช้กัญชาในการรักษาโรคมะเร็งอย่างกว้างขวาง ทำให้หนังสือ “กัญชาคือยารักษามะเร็ง” กลายเป็นหนังสือขายดีเล่มหนึ่งในขณะนั้น

หลายปีที่ผ่านมา ในหลายประเทศมีงานวิจัยในการใช้สารสกัดจากกัญชาในทาง การแพทย์ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท GW Pharma จากประเทศองักฤษ เจ้าของสิทธิ์บัตร กัญชาคือยารักษามะเร็ง ได้ประกาศ ผลการวิจัยในคนไข้มะเร็งสมองที่เข้าร่วมโครงการวิจัยใช้สารสกัดจากกัญชาในการรักษา พบว่าผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตถึงร้อยละ 83 เมื่อรักษาด้วยสารสกัดกัญชาครบ 1 ปี

ขณะที่ประเทศไทย กัญชายังเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และกลายเป็นข้อจำกัดใน การศึกษาวิจัยสารสกัดจากกัญชาในทางการแพทย์ หนังสือ “รักษาโรคด้วยกัญชงและ กัญชา” ซึ่งเป็นภาคต่อของหนังสือ “กัญชาคือยารักษามะเร็ง” ของนายแพทย์สมยศ กติตมั่นคง ได้กล่าวถึงกัญชง ที่มลักษณะ สรรพคณุและสารออกฤทธิ์เช่นเดียวกับกัญชา แต่มีสัดส่วนและปริมาณไม่เท่ากัน คือ ปริมาณสาร THC ในต้นกัญชาจะมีมากกว่า ต้นกัญชงได้ถึง 20 เท่า ส่วนของสารออกฤทธิ์ทั้งกัญชาและกัญชงมีอยู่ในส่วนของดอก


การสกัดสารเพื่อมาทำวิจัยเป็นยา จึงเน้นไปที่ส่วนดอกเป็นหลัก เพราะมีปริมาณสาร ออกฤทธิ์สูงสุด และกัญชงเป็นพืชที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกได้ในประเทศไทย จึงมีการนำ มาวิจัยและใช้ทางการแพทย์

หนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจ น่าติดตาม ทั้งยังรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ สารสกัดในกัญชงและกัญชาที่มรสรรพคุณในการรักษามะเร็ง และโรคตา่งๆ อีกสารพัดโรค จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชเหล่่านี้ ในทุกแง่มุมมากยิ่งขึ้นขึ้น

พันธกิจสุขภาพ โกกรีน

 

 

กัญชา เมื่อก่อนเคยเป็นยารักษาโรคที่ใช้กันทั่วไป ทั้งในประเทศไทย และ หลายประเทศทั่วโลก นับเป็นพันๆ ปีแล้ว เมื่อประเทศสหรฐัอเมริกาประกาศให้กัญชาเป็นยาเสพติดด้วยเหตผุลทางการเมือง ทั้งๆ ที่มีแพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาออกมาคัดค้านแต่ไม่สำเร็จ ทำให้กัญชาต้อง ถูกถอนจากการเป็นยารักษาโรค ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาเองและหลายประเทศ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย

ภูมิปัญญาของโลกในการใช้กัญชาบำบัดรักษาโรคถูกละทิ้งไปเป็นเวลาหลาย สิบปี จนกระทั่งมีงานวิจัยในการใช้สกัดจากกัญชาทยอยออกมา ทำให้ในขณะนี้หลายๆ ประเทศได้หันกลับมาแก้กฎหมาย ให้สามารถใช้กัญชาในการรักษาโรค และทำงานวิจัย โดยใช้กัญชาในการรักษาโรคต่างๆ ได้

ก่อนหน้าที่จะมีการแก้กฎหมายเปลี่ยนแปลงสถานะจากยาเสพติดมาเป็นยารักษา โรคนั้น มีการแอบใช้สารสกัดจากกัญชาเพื่อรักษาโรคมาก่อน ทำให้เกิดเรื่องเล่า ผลสำเร็จ จากการใช้กัญชาในการรักษาโรคที่การแพทย์แผนปัจจุบันหมดทางรักษา เช่น โรคลมชัก และ โรคมะเร็ง เป็นต้น ผลจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยด้านการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต ทำให้ข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่าย ทำให้คนไทยได้เข้าถึง และเกิดกลุ่มลับที่นำ สารสกัดกัญชามาใช้รักษาโรคอย่างผิดกฎหมายในประเทศไทย

ผลจากการที่คนไข้เป็นโรคที่หมดหวังจากการรักษาแผนปัจจุบัน ได้ทดลองใช้ สารสกัดกัญชาและมีอาการดีขึ้น ทำให้เกิดการบอกต่อ และทำให้กัญชาได้รับการยอมรับ ในการเป็นยารักษาโรคอกีครั้งอย่างกว้างขวาง

ในขณะนี้ รัฐบาลไทยได้อนุญาตให้ปลูกกัญชง ซึ่งเป็นพืชในตระกลูเดียวกับกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ใ้นบางพื้นที่ เป็นโอกาสที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถ เพาะปลูกต้นกัญชง เพื่อนำมาสกัดเป็นตัวยา สำหรับการทำวิจัยและใช้ในการรักษาโรค บางโรคได ้ในอนาคตเชื่อว่า เป็นจุดเริ่มมต้นอันดีสำหรับประเทศไทยในการใช้ประโยชน์ของ พืชเหล่านี้

ข้อมูลที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ อาจจะเป็นข้อมูลที่ล้าสมัยในอนาคต การนำข้อมูลต่างๆ ไปใช ้ควรสอบทานจากงานวิจัยล่าสุดในขณะนั้น และปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่าน

นายแพทยส์มยศ กติตมินั่คง


 

ในวิถีชีวิตของคนไทย ทั้งในสังคมเมืองหรือสังคมเกษตรกรรมต่างก็ต้องการ ปัจจัยสี่เพื่อใช้ในการดำรงชีพ ซึ่งแต่ละสังคมต่างก็มีอตลักษณ์ของตนแตกต่างกันไปใน

การแสวงหาสิ่งเหล่านั้น รวมไปถึงวิถีแห่งการหายารักษาโรค ปัจจุบัน ได้มีวิวัฒนาการในการศึกษาค้นคว้า และพยายามนำกัญชงและกัญชา มาใช้รักษาโรคต่างๆ ผมก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่สรรพคุณของพืชเหล่านี้ และ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้

โดยได้เป็น ผู้เขียนภาพประกอบลงในหนังสือ ซึ่งหวังว่าจะสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้อ่าน แม้ว่ากัญชาจะยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทย แต่ก็ถือว่ายังโชคดีที่กัญชงได้รับอนุญาตให้ปลูกได้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะสามารถนำพืชดังกล่าวมาใช้ศึกษา วิจัยและใช้ในการรักษาโรคต่อไป

ความรักชนะทุกสิ่ง

ดร.ทนพ.กิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์

 

 

สารบัญ          เรื่อง                                                                             หน้า

กัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมาย                                                                10

กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด                                                                     11

ใช้กัญชาแล้วโง่ สมองเสื่อม                                                               14

กัญชาอยู่ในร่างกายได้นานเท่าไหร่                                                       16

กัญชาอยู่ในน้ำนมแม่                                                                     18

กัญชาจากแม่สู่ลูก                                                                         20

ลูกที่เกิดขณะแม่สูบกัญชา                                                                21

เข้าใจ Endocannabinoid System                                                   24

สาร Endocannabinoid มาจากไหน                                                   28

สมองคนแก่ มีแต่เสื่อม                                                                   29

กัญชาไม่ได้ทำห้ตายมากขึ้น                                                              32

กัญชาป้องกันสมอง                                                                     34

กัญชารักษาแผล                                                                         35

กัญชง ญาติของกัญชา                                                                 38
   
โรคลมชักในเด็ก                                                                        42

กัญชาช่วยรักษาอัลไซเมอร์                                                             45

ความจำเสื่อม                                                                           47

ลดผลข้างเคียงจาก THC ด้วย CBD                                                     49 

กัญชาสังเคราะห์                                                                       51

ผลของสารสกัดรวม                                                                    53

กัญชา คือยาแก้ปวด                                                                    56

โรคโครน (Crohn's disease)                                                         58

เบาหวาน โรคหัวใจ เส้นเลือดอุดตัน                                                     59

ไวรัสตับอักเสบ ซี                                                                       61

ข้ออักเสบรูมาตอยด์                                                                    63

ความดันโลหิตสูง                                                                      64

น้ำมันสกัดเย็นจากเมล็ดกัญชง                                                        66

ปลอกประสาทเสื่อม                                                                   69

กัญชากับโรคเอดส์                                                                    70
  
กระดูกพรุนและกระดูกหัก                                                            73

โรคเครียด PTSD                                                                   75

โรคซึมเศร้า                                                                          77

โรคทูเร็ตต์                                                                           79

ต้อหิน                                                                              81

สะเก็ดเงิน                                                                         82

กัญชารักษาอาการสั่นพาร์กินสัน                                                   84

การสกัดยาจากกัญชงด้วยแอลกอฮอล์                                            86

ขั้นตอนการทาน้ำมันกัญชง                                                        88

น้ำมันกัญชง ผสมน้ำมันมะพร้าว                                                  91

Winterization รู้แล้วจะหนาว                                                   94

หนาวน้ำแข็งแห้ง                                                                  97

การสกัดน้ำมันกัญชงแบบอุตสาหกรรม                                             100

ความร้อนทำให้ยาออกฤทธิ์                                                        102

น้ำมันกัญชงไม่เหมาะกับมะเร็ง                                                     104

CBD oil แต่มี THC                                                                107

CBD oil ต้องเป็นยา                                                              109

ยาหยดรักษาโรค                                                                  110

กัญชาต้องใช้เวลา                                                                114

ช่องทางการให้ยา                                                                115

ความปลอดภัยของน้ำมันกัญชา                                                 118

ท้องฟ้าคือขีดจำกัด                                                              119

ยาจากน้ำมันกัญชาเหน็บทวารหนัก                                              121

ขนาดยาจากกัญชง กัญชา                                                       124

การให้สาร THC                                                                  128

ดอกตัวเมีย                                                                         130

เคล็ดลับการเลือกเพศกัญชงกัญชา                                              131

ขยายพันธุ์กัญชงอย่างง่ายไม่ใช้เมล็ด                                             134

ชำกิ่งในน้ำเปล่า                                                                   136

ทำไมต้องให้ยาทุก 3 ชั่วโมง หรือวันละ 3-4 ครั้ง                                 138

ทางเลือกที่ 2 นอกจากกัญชา                                                     141

กัญชาคู่เคมีบำบัด                                                                 142

กัญชาต้องใช้ตลอดชีวิต                                                           143

การใช้น้ำมันกัญชาเข้มข้นรักษามะเร็ง                                             145

ผลตรวจปัสสาวะหลังใช้น้ำมันกัญชง                                              146

ปลูกกัญชง ถูกกฎหมาย                                                          149

ของแถมท้ายเล่ม                                                                161

กัญชาคือยารักษามะเร็ง                                                         163

ประวัติผู้เขียน                                                                   165