เพราะคุณคือ..บุคคลสำคัญ

CannHealth เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนให้คนไทย สังคม และประเทศ ได้รับประโยชน์และโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์และเพื่อสุขภาพในมิติต่างๆ ซึ่งตลอดสายน้ำ

ในแวดวงกัญชาทางการแพทย์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำนั้น ต้องประกอบไปด้วยบุคคล ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับ มีบทบาทหน้าที่ มีความสำคัญในการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย  และเป็นประเทศแรกของอาเซียน ที่ออกกฎหมายนำกัญชาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกัญชาทางการแพทย์ที่รวบรวมมานำเสนอ และมีรายชื่อปรากฏ บนเว็บไซต์  www.cannhealth.org  จึงถือเป็นบุคคลสำคัญ และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดกัญชาทางการแพทย์ตามกรอบกติกาที่ถูกต้อง เหมาะสม

ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมและประเทศต่อไป หากต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกัญชาทางการแพทย์บนเว็บไซต์ www.cannhealth.org  สามารถแจ้งความประสงค์มาที่ info@cannhealth.org เพื่อทีมงานจะดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยล่าสุด